بورس۲۴
1401/04/02
15:36
افزایش نرخ های فروش در «زپارس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس اعلام نمود با عنایت به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به ازاء هر کیلو گرم معادل ۸۵.۰۰۰ ریال افزایش داده شد که با توجه به قیمت تضمین نرخ قبلی ۱۵۰.۰۰۰ ریال مجموع نرخ تضمینی جدید کلزا در راستای حمایت از کشاورزان کلزا کار به ۲۳۵.۰۰۰ تعیین گردید.

افزایش نرخ های فروش در «زپارس»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس اعلام نمود با عنایت به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به ازاء هر کیلو گرم معادل ۸۵.۰۰۰ ریال افزایش داده شد که با توجه به قیمت تضمین نرخ قبلی ۱۵۰.۰۰۰ ریال مجموع نرخ تضمینی جدید کلزا در راستای حمایت از کشاورزان کلزا کار به ۲۳۵.۰۰۰ تعیین گردید.

زپارس
انتهای خبر

0
0