کدال۳۶۰
1401/03/30
14:59
#تمحرکه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم امکان تهیه تضامین بانکی جهت عقد قرارداد- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29(اصلاحیه)...

#تمحرکه


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم امکان تهیه تضامین بانکی جهت عقد قرارداد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت ماشین سازی نیرو محرکه
۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۴:۵۹:۵۵ (۸۹۹۳۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0