بتاسهم
1401/06/02
19:10
#فخاس در مرداد 10185 میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد . نرخ فروش ۱۴۷,۲۱۹,۲۸۴ ریال است تیر با کمی افت فروش 8650 میلیارد ریال فروخت و نرخ فر...

#فخاس در مرداد ۱۰۱۸۵ میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد . نرخ فروش ۱۴۷,۲۱۹,۲۸۴ ریال است


تیر با کمی افت فروش ۸۶۵۰ میلیارد ریال فروخت و نرخ فروش ۱۶۱,۷۰۷,۵۲۵ ریال است


۵ ماهه ۴۹۷۷۵ میلیارد ریال بوده و نزدیک مدت مشابه قبل بود که۴۶۴۱۱ میلیاردریال بودانتهای خبر

0
0