مهدی افضلیان
1399/11/09
17:49
🛎🛎معاملات حرفه ای های بازار در روز چهارشنبه ❇️#شپنا - ساعت: 10:33:14 - خرید 27.2 میلیارد تومان - توسط 110 نفر - سرانه خرید هر نفر 247 میلیون تومان...

🛎🛎معاملات حرفه ای های بازار در روز چهارشنبه❇️#شپنا - ساعت: ۱۰:۳۳:۱۴


- خرید ۲۷.۲ میلیارد تومان


- توسط ۱۱۰ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۲۴۷ میلیون تومان


- حجم: ۲۳.۲ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۶.۹ ٪❇️#شپنا - ساعت: ۱۰:۳۳:۰۱


- خرید ۲۲.۷ میلیارد تومان


- توسط ۱۶۲ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۱۴۰ میلیون تومان


- حجم: ۱۹.۳ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۵.۲ ٪❇️#آسیا - ساعت: ۱۰:۵۰:۱۷


- خرید ۱۵.۱ میلیارد تومان


- توسط ۱۴۷ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۱۰۳ میلیون تومان


- حجم: ۵۴.۳ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۵.۹ ٪❇️#شپنا - ساعت: ۰۹:۲۸:۴۲


- خرید ۱۳.۸ میلیارد تومان


- توسط ۷۱ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۱۹۵ میلیون تومان


- حجم: ۱۲ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۰.۴ ٪❇️#کاما - ساعت: ۱۰:۴۲:۳۷


- خرید ۱۱.۷ میلیارد تومان


- توسط ۱۳۱ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۸۹ میلیون تومان


- حجم: ۷.۲ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۳.۸ ٪❇️#غدام - ساعت: ۰۹:۴۱:۰۲


- خرید ۱۱ میلیارد تومان


- توسط ۱۰۱ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۱۰۹ میلیون تومان


- حجم: ۲۸۱ هزار سهم


- حقوقی به حقیقی ۰ ٪❇️#ساروم - ساعت: ۰۹:۴۴:۵۲


- خرید ۱۰ میلیارد تومان


- توسط ۱۱۵ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۸۷ میلیون تومان


- حجم: ۳.۷ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۰.۵ ٪❇️#کی بی سی - ساعت: ۱۲:۳۰:۰۰


- خرید ۸.۸ میلیارد تومان


- توسط ۳۹ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۲۲۶ میلیون تومان


- حجم: ۲.۷ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۱۰۰ ٪❇️#شبریز - ساعت: ۱۰:۳۰:۵۱


- خرید ۸.۱ میلیارد تومان


- توسط ۹ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۹۰۱ میلیون تومان


- حجم: ۲.۸ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۳۷.۷ ٪❇️#شپنا - ساعت: ۰۹:۲۹:۲۰


- خرید ۸.۱ میلیارد تومان


- توسط ۸۴ نفر


- سرانه خرید هر نفر ۹۶ میلیون تومان


- حجم: ۶.۹ M سهم


- حقوقی به حقیقی ۰ ٪ربات رصدخونه بورس


@rasadkhoneh_bot

انتهای خبر

0
0