موج مثبت Positive Wave
1399/11/14
10:11
دقت کردید وقتی سهمی رو دارید میشه بدترین سهم بازار وقتی اون سهم رو میفروشید اون سهم میشه بهترین سهم بازار من فکر کنم در این حالت هستیم، اگه #وخارز...

دقت کردید وقتی سهمی رو دارید میشه بدترین سهم بازاروقتی اون سهم رو میفروشید اون سهم میشه بهترین سهم بازار من فکر کنم در این حالت هستیم، اگه #وخارزم رو بفروشی شاید بشه بهترین سهم بازار🤔@Waveplus

انتهای خبر

0
0