بتاسهم
1401/01/05
20:13
#تکمبا ابان 378 و اذر 384 میلیارد ریال فروش داشت در دی هم با رشد به 587 میلیارد ریال فروش رسید و بهمن 649 میلیارد ریال بود اسفند با کمی افت 41...

#تکمبا ابان ۳۷۸ و اذر ۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت در دی هم با رشد به ۵۸۷ میلیارد ریال فروش رسید و بهمن ۶۴۹ میلیارد ریال بود


اسفند با کمی افت ۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی داشت جمعا ۱۲ ماهه ۴۲۸۷ میلیارد ریال فروش داشت


مدت مشابه۲۵۲۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0