بورس۲۴
1401/04/18
11:01
تخلف در شرکت فرعی «وبرق»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخلف در شرکت صانع روی زنجان به استحضار می رساند با توجه به استعلام از سامانه گمرک و قطعیت تعهد ارزی و همچنین با عنایت به تخلفات گسترده آقای داود سقایی،مدیرعامل اسبق شرکت صانع روی زنجان و همچنین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مذکور مبنی به طرح دعوی علیه ایشان،شکایت از فرد مذکور و دیگر عاملین که تخلف آنها قطعی گردیده در مراجع قضایی در حال پیگیری و در دستور کار قرار گرفته است.

تخلف در شرکت فرعی «وبرق»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخلف در شرکت صانع روی زنجان به استحضار می رساند با توجه به استعلام از سامانه گمرک و قطعیت تعهد ارزی و همچنین با عنایت به تخلفات گسترده آقای داود سقایی،مدیرعامل اسبق شرکت صانع روی زنجان و همچنین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مذکور مبنی به طرح دعوی علیه ایشان،شکایت از فرد مذکور و دیگر عاملین که تخلف آنها قطعی گردیده در مراجع قضایی در حال پیگیری و در دستور کار قرار گرفته است.


میرق
انتهای خبر

0
0