پارسیس تحلیل
1399/08/11
18:30
#ماهانه #اوان گزارش ماهانه اوان نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 20 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است. ...

#ماهانه #اوانگزارش ماهانه اوان نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۲۰ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۳ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0