بتاسهم
1399/10/06
16:09
#بوعلی نیامده یک فروش خوب را رو کرده است تا 8 ماهه 58928 میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد 14678 میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته چه در مقدار...

#بوعلی نیامده یک فروش خوب را رو کرده است


تا ۸ ماهه ۵۸۹۲۸ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته چه در مقدار و چه نرخ و جمع فروش به ۷۳۶۰۷ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد ۵۵۵۴۰ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0