بورس پلنر
1399/10/29
08:27
#فجر درهم تنیده شدن قیمت و اجزای ایچیموکو همراه با معاملات کم حجم ساختاری متراکم به صورت مثلث محصور ایجاد کرده است و اکنون پس از کاهش 29 درصد نسبت ...

#فجر


درهم تنیده شدن قیمت و اجزای ایچیموکو همراه با معاملات کم حجم ساختاری متراکم به صورت مثلث محصور ایجاد کرده است و اکنون پس از کاهش ۲۹ درصد نسبت به اوج قبلی در ۷۵۸۲۱ ریال انتظار میرود با عکس العمل مثبت به همپوشانی ۲۳٪ فیبوناچی ریتریسمنت و محدوده حمایتی در ارقام ۴۹۹۴۳ - ۴۷۴۶۷ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی شود.۹۹/۱۰/۲۹@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0