نوسانگیر بازار سرمایه
1400/03/03
10:58
🟢 #تملت بازگشایی پس از برگزاری مجمع بدون دامنه نوسان در این قیمت ها برای یک پله ورود ارزنده است ✅ @Navasani

🟢 #تملت بازگشایی پس از برگزاری مجمع بدون دامنه نوساندر این قیمت ها برای یک پله ورود ارزنده است


✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0