وارن بافت
1400/05/26
20:30
افراشت به کوی عشق، پرچم، عباس در عشق، فشرده پایِ محکم، عباس بی آب، از او گلشنِ دین شد سیراب بی دست، گرفت دستِ عالَم، عباس فرا رسیدن تاسوعای حسینی...

افراشت به کوی عشق، پرچم، عباس


در عشق، فشرده پای محکم، عباس


بی آب، از او گلشن دین شد سیراب


بی دست، گرفت دست عالم، عباسفرا رسیدن تاسوعای حسینی تسلیت بادانتهای خبر

0
0