کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/04
12:29
شما کجا هستید؟ وظیفه تان چیست ؟ ارزش صندوقهای درآمد ثابت و سهام امروزه بیش از 300 هزار میلیارد تومان است تعداد سرمایه گذاران این صندوقها بیش از ...

شما کجا هستید؟ وظیفه تان چیست ؟ارزش صندوقهای درآمد ثابت و سهام امروزه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استتعداد سرمایه گذاران این صندوقها بیش از ۸ میلیون نفر هستفردا قرار است جلسه ای با نهاوندیان تشکیل شودهمه هستند غیر از شما (مدیران صندوقهای سرمایه گذاری، سبدگردان،مشاورسرمایه گذاری،کانون نهادهای سرمایه گذاری و ...)اصلا خبر دارید موضوع جلسه در چه بابی هست؟چه کسانی باید از حق و حقوق این ۸ میلیون سهامدار صندوقهای سرمایه گذاری دفاع کند؟

انتهای خبر

0
0