محمود رحمانی
1399/11/14
10:57
جای #لپارس در این بازار خالیه چون سهام کوچیک یکی یکی دارن صف خرید میشن البته جبران میکنه وقت بازگشایی

جای #لپارس در این بازار خالیه چون سهام کوچیک یکی یکی دارن صف خرید میشنالبته جبران میکنه وقت بازگشایی

انتهای خبر

0
0