تحلیل برای سود
1399/08/28
09:22
سنگین ترین صف های خرید: ✅ #خساپا ✅ #شپنا ✅ #شتران ✅ #شستا ✅ #بترانس سنگین ترین صف های فروش: 📛 #لکما 📛 #وآیند 📛 #کیسون 📛 #خاور 📛 #فاهواز

سنگین ترین صف های خرید:


✅ #خساپا


✅ #شپنا


✅ #شتران


✅ #شستا


✅ #بترانسسنگین ترین صف های فروش:


📛 #لکما


📛 #وآیند


📛 #کیسون


📛 #خاور


📛 #فاهوازانتهای خبر

0
0