بتاسهم
1401/03/29
09:01
#مارون پیشرفت خوبی دارد در 9ماهه با رشد خوب 12851 ریال سود محقق کرده و 93596 میلیارد ریال سود عملیاتی و 102806 میلیارد ریال سود خالص دارد . در ...

#مارون پیشرفت خوبی دارد در ۹ماهه با رشد خوب ۱۲۸۵۱ ریال سود محقق کرده و ۹۳۵۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۸۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .


در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۵۴۲۱۶ و سود خالص ۱۶۲۴۵۶ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0