کدال۳۶۰
1399/08/18
10:34
#قپیرا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) ...

#قپیرا


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۰:۳۴:۴۶ (۶۹۰۰۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0