پارسیس تحلیل
1399/10/04
10:30
#ماهانه #فولاژ گزارش ماهانه فولاژ نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 639 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته اس...

#ماهانه #فولاژگزارش ماهانه فولاژ نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۶۳۹ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۷۵ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۳۴ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۲۷۶ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0