نوآوران امین
1399/08/12
19:37
#فوری جلسه هیئت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.

#فوریجلسه هییت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.

انتهای خبر

0
0