کارگزاری آبان
1399/12/04
09:07
📈بازار بدون توجه به رشد در بازارهای جهانی در عمده گروه ها فشار فروش دارد و #فملی تک نماد مورد توجه در گروه های بزرگ است.

📈بازار بدون توجه به رشد در بازارهای جهانی در عمده گروه ها فشار فروش دارد و #فملی تک نماد مورد توجه در گروه های بزرگ است.


انتهای خبر

0
0