کدال۳۶۰
1401/02/28
15:24
#شمواد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - رفع محدودیت در انجام #افزایش_سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت تول...

#شمواد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - رفع محدودیت در انجام #افزایش_سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعیشرح رویداد:


رفع محدودیت در انجام افزایش سرمایه
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۵:۲۴:۴۵ (۸۸۳۱۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0