کارگزاری آبان
1401/03/02
09:38
📊#ثپردیس اطلاعیه 1401/03/02 *سرمایه گذاری مسکن پردیس* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحی...

📊#ثپردیس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*سرمایه گذاری مسکن پردیس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)


موضوع مزایده:مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی پروژه های نسیم - کوهک و آپادانا ۲ شرکت رویا ساختمان آریا وابسته به گروه توسعه ساختمانی تدبیر(سهامی خاص) - که این شرکت فقط در مزایده ۱۸ واحد پروژه آپادانا ۲ شرکت نموده است.


نتیجه مزایده:در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ با توجه به قیمت پیشنهادی، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برنده مزایده ۱۸ واحد پروژه آپادانا ۲ گردید.


تضمین های ارائه شده:از محل مطالبات


شرح مزایده (شامل توصیف نتیجه به دست آمده):مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی پروژه های نسیم - کوهک و آپادانا ۲ شرکت رویا ساختمان آریا وابسته به گروه توسعه ساختمانی تدبیر(سهامی خاص) - که شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس فقط در مزایده ۱۸ واحد پروژه آپادانا ۲ شرکت نموده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ با توجه به قیمت پیشنهادی، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برنده مزایده ۱۸ واحد پروژه آپادانا ۲ گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با مبلغ پیشنهادی ۹۲۲.۷۳۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده تعیین گردیده است که پس از اعمال تخفیف نقدی و پرداخت یکجا، مبلغ معامله به رقم ۸۲۸.۶۱۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید.


مبلغ قرارداد و ذکر اعداد و ارقام، مطابق با آیین نامه های مرتبط و رویه های جاری (اگر برنده شده باشد):۸۲۸,۶۱۲ میلیون ریال
انتهای خبر

0
0