پارسیس تحلیل
1399/11/15
07:00
#وسکاب بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - وسکاب در تاریخ 14 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز ...

#وسکاببررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - وسکاب در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۳,۸۳۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲,۱۸۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه اصفهان - فولاد خوزستان - ملی صنایع مس ایران و مخابرات ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲,۲۸۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱,۹۷۶ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وسکاب ۱۰,۸۷۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۰ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0