بتاسهم
1401/02/30
11:11
پتروشیمی #اروند از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج #فارس در 12ماهه با سود محقق شده 65276 میلیارد ریالی مواجه بوده است و رشد 91% را نسبت بع مدت مشابه...

پتروشیمی #اروند از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج #فارس در ۱۲ماهه با سود محقق شده ۶۵۲۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و رشد ۹۱٪ را نسبت بع مدت مشابه سال قبل دارد


انتهای خبر

0
0