پارسیس تحلیل
1399/10/07
11:30
#ماهانه #فاسمین گزارش ماهانه فاسمین نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 276 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 62 درصدی داشته...

#ماهانه #فاسمینگزارش ماهانه فاسمین نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۲۷۶ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۶۲ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۸۰ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۳۸۰ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0