بتاسهم
1400/01/08
10:14
#رنیک در اسفند خوب بود و 2740 میلیارد ریال درامد ثبت کرد بهمن 1881 میلیارد ریال درامد داشت و سهمی که دی 1019 و اذر 1415 میلیارد ریال درامد ثب...

#رنیک در اسفند خوب بود و ۲۷۴۰ میلیارد ریال درامد ثبت کرد


بهمن ۱۸۸۱ میلیارد ریال درامد داشت و


سهمی که دی ۱۰۱۹ و اذر ۱۴۱۵ میلیارد ریال درامد ثبت کرده است


سهمی که در ۶ماهه ۶۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشته


جمعا۱۲ ماهه ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال درامد داشته و کل سال قبل ۶۰۳۹ میلیارد ریال بودهانتهای خبر

0
0