پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
11:33
پلیس: 🔹لیست منتشرشده از جریمه‌های ‌بدحجابی مورد تایید نیست 🔹 بحث‌هایی در این خصوص مطرح شده اما هنوز هیچ موضوع جدیدی به ما ابلاغ نشده جزئیات در 👇...

پلیس:


🔹لیست منتشرشده از جریمه‌های ‌بدحجابی مورد تایید نیست🔹 بحث‌هایی در این خصوص مطرح شده اما هنوز هیچ موضوع جدیدی به ما ابلاغ نشدهجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲toy


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0