کارگزاری سهام بارز
1399/10/08
08:54
🔹در پیش گشایش امروز بیشترین تقاضاهای بورس نمادهای #وآذر #کاما #غمارگ #ثفارس #فروس و بیشترین تقاضاهای فرابورس نمادهای #وکبهمن #چخزر #کگهر #غگیلا #د...

🔹در پیش گشایش امروز بیشترین تقاضاهای بورس نمادهای #وآذر #کاما #غمارگ #ثفارس #فروس و بیشترین تقاضاهای فرابورس نمادهای #وکبهمن #چخزر #کگهر #غگیلا #دتوزیع هستند.


انتهای خبر

0
0