سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/10/29
08:51
سصوفی به حمایت مناسبی نزدیک می شود در صورت حفظ 1400-1450 میتونه روند صعودی تا 2200-2250 داشته باشه در صورت پس گرفتن کانال صعودی سهمی برای سهامداری...

سصوفی


به حمایت مناسبی نزدیک می شود


در صورت حفظ ۱۴۰۰-۱۴۵۰ میتونه روند صعودی تا ۲۲۰۰-۲۲۵۰ داشته باشه


در صورت پس گرفتن کانال صعودی سهمی برای سهامداری است


سصوفی از جمله سهام سیمانی است که میتونه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان زیادی بدهانتهای خبر

0
0