تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/28
07:53
#فلزات_گرابها #فلزات_غیر_آهنی نمادهای تحت بررسی: فملی فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس کمنگنز مدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نما...

#فلزات_گرابها #فلزات_غیر_آهنینمادهای تحت بررسی: فملی فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس کمنگنزمدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نمادها*عوارض صادراتی لحاظ شده است.*در نماد فزر، اعداد پیشبینی شرکت جاگذاری شده و در واقع تحلیلی انجام نشده است.*رشد هزینه ها ۳۵درصد، نرخ ارز ثابت و نرخ های جهانی کمتر از ارقام فعلی فرض شده است.*تقسیم سود مجمع در p.e fw ۱۴۰۱ لحاظ نشده است که در صورت محاسبه، p.e بهبود می یابد.*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به گزارش های ماهانه اسفند و میزان تحقق درآمد فصل زمستان و طبعا مجموع سال ۱۴۰۰ است و در آن سال مالی تمامی نمادها برابر با سال تقویمی فرض شده است.محاسبات کاملا سیستمی بوده و با یک مفروضات ثابت برای تمام صنعت در نظر گرفته شده و نمادهایی که پتانسیل بهبود p.e دارند در این گزارش درج شده اند.

انتهای خبر

0
0