مهندسی مالی
1400/07/03
10:22
◾️ میدان عمل سعی بر این میشود بخش هایی از کتاب و راهکارهایی که اقتصاد ورشکسته گرجستان را در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ نجات داد و یکی از سرآمد اصلاحات ...

◾️ میدان عمل
سعی بر این میشود بخش هایی از کتاب و راهکارهایی که اقتصاد ورشکسته گرجستان را در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ نجات داد و یکی از سرآمد اصلاحات اقتصادی دنیا تبدیل کرد در همین کانال قرار دهیم شاید برآن شد به دست مسئولین رسید بصورت علمی و عملی الگو برداری کنند،بشرطی که از درون خواستار اصلاح باشند
شروعفصل اول:دم را غنیمت شمر:در سال ۲۰۰۳ ،سازمان شفافیت بینالملل، در شاخص فساد جهانی،


گرجستان را یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرد )رتبهی ۱۲۷ در بین


۱۳۳ کشور(؛ همتراز یا پس از بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای پیشین


عضو اتحاد جماهیر شوروی و با فاصلهای زیاد از کشورهای سالم مانند ایاالت


متحده، کانادا، ژاپن، سنگاپور، کرهی جنوبی و بیشتر کشورهای اروپای غربی.


گرجستان در آن سال همتراز آنگوال و پس از زیمبابوه و جمهوری دموکراتیک


کنگو بود.)۵ )تمامی کسبوکارهای کوچک برای محافظت نیاز به نگهبانی


داشتند که با دولت ارتباط خوبی داشته باشد. برای بهدستآوردن شغلی مانند


افسر پلیس که ماهانه بیست دالر درآمد داشت، باید ۲۰۰۰ دالر رشوه میدادید.


بااینحال سرمایهگذاری باارزشی بود، زیرا شما فقط با حقوق ماهیانهتان زندگی


نمیکردید بلکه بعدها میتوانستید رشوه هم بگیرید. افسران راهنمایی و رانندگی


به مافوق خود رشوه میدادند تا عالئم و چراغهای راهنمایی بیشتری ساخته


شود. این کار با هدف افزایش امنیت خیابانها نبود، بلکه برای افزایش فرصت


۱ تقریبا


رشوهگرفتن صورت میگرفت. در پیمایش جهانی سنجش فساد،


۸۰ درصد گرجستانیها گفته بودند که رشوه بخش اصلی زندگیشان است.


در ۲۰۱۰ ،سازمان شفافیت بینالملل نظرسنجی مشابهی را بین شهروندان


۱۸۳ کشور برگزار کرد و از آنان پرسید که آیا خودشان یا یکی از اعضای


خانوادهشان در دوازده ماه گذشته رشوه پرداخت کردهاند. در مقایسه با میانگین


۵ درصدی اتحادیهی اروپا و ایاالت متحده، فقط ۴ درصد از گرجستانیها


جواب مثبت دادند. تعداد کمی از کشورها مانند بریتانیا، کانادا، سنگاپور و


نیوزیلند وضعیتی بهتر از گرجستان داشتند.


بر اساس شاخص فساد جهانی در ۲۰۱۲ ،گرجستان در بین ۱۷۴ کشور رتبهی


Baroادامه دارد.....در روزهای آتی

انتهای خبر

0
0