نوآوران امین
1399/08/28
14:17
پتروشیمی پردیس(#شپدیس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 51 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با د...

پتروشیمی پردیس(#شپدیس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۱,۸۹۵,۰۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۸,۳۴۰,۰۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۵۸۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0