کارگزاری سهام بارز
1399/08/11
16:54
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه سیمان 23میلیارد تومان و گروه زراعت 22 میلیارد تومان 11آبان 1399

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه سیمان ۲۳میلیارد تومان و گروه زراعت ۲۲ میلیارد تومان


۱۱آبان ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0