نبسا
1399/11/12
11:29
بعضی سهام گروه انبوه سازی مثل #ثنوسا #ثفارس #ثاخت با توجه به nav ، پروژه های در دست و همچنین اصلاح سنگین می توانند گزینه های کم ریسک و جذابی در ح...

بعضی سهام گروه انبوه سازی مثل


#ثنوسا #ثفارس #ثاخت


با توجه به nav ، پروژه های در دست و همچنین اصلاح سنگین می توانند گزینه های کم ریسک و جذابی در حال حاضر باشندانتهای خبر

0
0