کدال۳۶۰
1401/03/30
18:05
#خلیبل تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مالیبل سایپا 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1401/03/03 1401-03-30 ...

#خلیبل


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مالیبل سایپا🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۸:۰۴:۵۸ (۸۹۹۴۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0