پارسیس تحلیل
1400/01/08
10:59
20 نمادی که بیشترین ورود پول حقیقی /حقوقی را به خود اختصاص داده اند راهنما: اعداد مثبت ورود حقیقی و اعداد منفی ورود حقوقی می باشند. (مبالغ: میلیار...

۲۰ نمادی که بیشترین ورود پول حقیقی /حقوقی را به خود اختصاص داده اند



راهنما: اعداد مثبت ورود حقیقی و اعداد منفی ورود حقوقی می باشند. (مبالغ: میلیارد تومان)



کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0