بتاسهم
1399/10/04
16:04
#سرود در شهریور 370 میلیارد ریال و مهر 396 میلیارد ریال و ابان هم 388 میلیارد ریال فروش داشته است در اذر این عدد شبیه ماه های قبل بوده و 366 ...

#سرود در شهریور ۳۷۰ میلیارد ریال و مهر ۳۹۶ میلیارد ریال و ابان هم ۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر این عدد شبیه ماه های قبل بوده و ۳۶۶ میلیارد ریال شده


جمع۹ ماهه ۲۹۴۸ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0