بولتن اقتصادی
1399/10/08
13:27
🔸افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال برق به ارمنستان 🔹طی مفاد الحاقیه جدیدی که به امضا رسید سقف تامین مالی و دوره تامین مالی این پروژه افزایش و به ...

🔸افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال برق به ارمنستان🔹طی مفاد الحاقیه جدیدی که به امضا رسید سقف تامین مالی و دوره تامین مالی این پروژه افزایش و به ۸۸ میلیون یورو ارتقا یافت.

انتهای خبر

0
0