آتی کالا
1400/05/24
09:20
ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورس یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 🟩 نگین زرین ۲۸ کیلو خروج 📌برآیندکلی = ۲۸ کیلوخروج https://t.me/Atikalapublic

ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورسیکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴🟩 نگین زرین ۲۸ کیلو خروج
📌برآیندکلی = ۲۸ کیلوخروجhttps://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0