پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
12:47
امیرعبداللهیان: 🔹 مقدمات تبادل هیات های فنی ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه ها در حال انجام است جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002r...

امیرعبداللهیان:


🔹 مقدمات تبادل هیات های فنی ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه ها در حال انجام استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rYA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0