خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/13
10:40
میلتون فریدمن : #فساد نتیجه فضولی دولت ها در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون گذاری های به ظاهر خیر خواهانه است. آشنا نیست براتون؟؟

میلتون فریدمن :#فساد نتیجه فضولی دولت ها در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون گذاری های به ظاهر خیر خواهانه است.آشنا نیست براتون؟؟انتهای خبر

0
0