بورس نامه
1399/11/15
10:54
#حجم_مشکوک وسکرد کلوند غگرجی فسدید #تیک_صعودی ثرود شغدیر

#حجم_مشکوک


وسکرد


کلوند


غگرجی


فسدید


#تیک_صعودی


ثرود


شغدیرانتهای خبر

0
0