کانال تحلیلی پارسیس
1402/02/10
20:32
ماهانه #اوره #متانول ❇️ عملکرد ماهانه فروردین نسبت به فروردین 1401 ➖ #شاروم فروش 330میلیارد تومانی : رشد 598% ➖ #زاگرس فروش 2354میلیارد تومان...

ماهانه #اوره #متانول❇️ عملکرد ماهانه فروردین نسبت به فروردین ۱۴۰۱➖ #شاروم فروش ۳۳۰میلیارد تومانی : رشد ۵۹۸٪


➖ #زاگرس فروش ۲۳۵۴میلیارد تومانی : رشد ۱۸٪


➖ #خراسان فروش ۵۰۷میلیارد تومانی : رشد ۴٪


➖ #شفن فروش ۸۹۰میلیارد تومانی : رشد ۱٪


➖ #شیراز فروش ۱۸۹۵میلیارد تومانی : افت -۱۰٪


➖ #شخارک فروش ۶۳۱میلیارد تومانی : افت -۱۳٪


➖ #کرماشا فروش ۲۴۲میلیارد تومانی : افت -۳۴٪


➖ #شپدیس فروش ۲۶۲۶میلیارد تومانی : افت -۴۶٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0