بتاسهم
1401/01/08
17:04
#شسینا در اسفند 340 و بهمن با کمی افت 128 میلیارد ریال فروخت ، دی ماه 259میلیارد ریال فروش داشته است 12 ماهه 2388 میلیارد ریال بوده و مدت مشا...

#شسینا در اسفند ۳۴۰ و بهمن با کمی افت ۱۲۸ میلیارد ریال فروخت ، دی ماه ۲۵۹میلیارد ریال فروش داشته است


۱۲ ماهه ۲۳۸۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل این عدد۱۲۲۱ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0