بورس۲۴
1401/03/30
14:46
قرارداد «تمحرکه» منعقد نشد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با عنایت به این که انعقاد قرارداد ساخت درایو و ستون پروژه K۱۲۵منوط به تهیه تضامین بانکی بوده است و نظر به این که شرکت بخاطر مشکلات موجود موفق به تهیه ضمانت نامه بانکی نشده به همین منظور قرارداد مذکور منعقد نگردید. لازم به ذکر است موضوع رفع موانع تهیه ضمانت نامه در دستور کار فوری شرکت بوده انشالله به زودی با مرتفع شدن موانع تهیه تضامین بانکی ، موضوع به سهامداران اطلاع رسانی می گردد.

قرارداد «تمحرکه» منعقد نشد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با عنایت به این که انعقاد قرارداد ساخت درایو و ستون پروژه K۱۲۵منوط به تهیه تضامین بانکی بوده است و نظر به این که شرکت بخاطر مشکلات موجود موفق به تهیه ضمانت نامه بانکی نشده به همین منظور قرارداد مذکور منعقد نگردید. لازم به ذکر است موضوع رفع موانع تهیه ضمانت نامه در دستور کار فوری شرکت بوده انشالله به زودی با مرتفع شدن موانع تهیه تضامین بانکی ، موضوع به سهامداران اطلاع رسانی می گردد.

تمح
انتهای خبر

0
0