بتاسهم
1401/01/09
13:41
#کاوه بهمن و اسفند خوبی داشت در دی با فروش 16987 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۱۳۹,۶۱۳,۶۳۸ ریال و 76 هزار تن صادر کرده است در بهمن با ف...

#کاوه بهمن و اسفند خوبی داشت


در دی با فروش ۱۶۹۸۷ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۱۳۹,۶۱۳,۶۳۸ ریال و ۷۶ هزار تن صادر کرده است


در بهمن با فروش ۱۹۸۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۱۱۸ هزار تن با نرخ ۱۳۱,۴۴۰,۴۲۴ ریال صادر کرده بوده


در اسفند با فروش ۱۸۷۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷۷هزار تن با نرخ ۱۳۴,۹۲۱,۱۵۸ ریال صادر کرده


جمعا ۱۲ ماهه ۱۸۸۰۴۸ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۱۳۴۱۸۰ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0