تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
00:56
#usdcan به احتمال خیلی زیاد الگو دابل تاپ تشکیل خواهد داد با توجه به وضعیت موجود نه تنها این مارکت بلکه بسیاری از مارکت ها با گپ باز خواهند شد به ...

#usdcan


به احتمال خیلی زیاد الگو دابل تاپ تشکیل خواهد داد با توجه به وضعیت موجود نه تنها این مارکت بلکه بسیاری از مارکت ها با گپ باز خواهند شد به نظر وضعیت استیبل تری خواهیم داشت.


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0