نبسا
1399/09/23
12:45
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/09/23" سایر گروهها 27% | خودرو 15% فراورده نفتي 14% | فلزات اساسي 9% بانكها 8% ...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳"


سایر گروهها ۲۷٪ | خودرو ۱۵٪


فراورده نفتی ۱۴٪ | فلزات اساسی ۹٪


بانکها ۸٪ | شیمیایی ۷٪


چند رشته ای ص ۵٪ | انبوه سازی ۴٪


مواد دارویی ۴٪ | غذایی بجز قند ۴٪


سرمایه گذاریها ۳٪ |


|
انتهای خبر

0
0