بتاسهم
1401/02/11
08:52
#اپرداز در فروردین با فروش 309 میلیارد ریالی آغاز کرده است کل درامد سال قبل 4343 میلیارد ریال بود

#اپرداز در فروردین با فروش ۳۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است کل درامد سال قبل ۴۳۴۳ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0