بتاسهم
1401/01/30
17:20
#سدور در 12ماهه 436 ، 9ماهه 473 و 6 ماهه ماهه 125ریال سود داشت

#سدور در ۱۲ماهه ۴۳۶ ، ۹ماهه ۴۷۳ و ۶ ماهه ماهه ۱۲۵ریال سود داشت


انتهای خبر

0
0